W perspektywie finansowej 2014-2020 zaledwie kilka województw przewidziało dotacje unijne stricte na informatyzację przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest województwo warmińsko – mazurskie, które niebawem ogłosi nabór wniosków do Działania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP. Działanie to dotyczy wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do rozszerzenia działalności firmy, wejścia na nowe rynki oraz usprawnienia procesów zarządczych.

  • Typy beneficjenta: przedsiębiorstwa MŚP lub grupy przedsiębiorstw MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)
  • Minimalna wartość projektu: 20.000 PLN
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 20.000 PLN
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200.000 PLN
  • Poziom dofinansowania: 50%
  • Termin rozpoczęcia naboru wniosków: lipiec 2016 r.

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników). Oceniany będzie m.in. wpływ projektu na usprawnienie co najmniej jednego procesu w przedsiębiorstwie, jak np.: produkcja, marketing, logistyka, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie jakością, kontrola, obsługa posprzedażowa, zarządzanie kadrami, zaopatrzenie itp.

Jednocześnie niezbędne będzie wykazanie wpływu usprawnienia procesu/ procesów na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, np. na: zmniejszenie kosztów, wzrost efektywności pracy, zwiększenie przychodów, zwiększenie eksportu, poprawę jakości produktów/ usług, zmniejszenie czasochłonności procesów itp.

Projekt będzie musiał ponadto wykazać wzrost zatrudnienia netto. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego.

Elementem uzupełniającym projektu będą mogły być działania informacyjno-promocyjne, dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).

Nabór i ocenę wniosków zrealizuje Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Wiele wdrażanych przez nas systemów jest premiowanych dodatkowymi punktami w ocenie merytorycznej Działania 1.4.3  (jak np. systemy do zarządzania projektami, ERP, BI, e – commerce, czy też EDI). Od 2 lat dokładnie analizujemy temat dotacji na projekty IT w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Mamy wsparcie ekspertów z Centrum Finansowania Comarch oraz niezależnych firm doradczych, oferujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Chętnie podzielimy się naszym know-how z przedsiębiorstwami zainteresowanymi usprawnieniem procesów biznesowych poprzez wdrożenie rozwiązań TIK.