W ubiegłym miesiącu Insoft Consulting został laureatem konkursu „Pomorski Pracodawca roku 2012” w kategorii małe przedsiębiorstwo.

Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu Pracodawców Pomorza (organizatora tego prestiżowego, regionalnego konkursu), na podsumowującej Gali Evening, powiedział: „Obowiązkiem pracodawców jest nie tylko terminowe płacenie podatków i zobowiązań finansowych, ale również tworzenie właściwych warunków pracy i możliwości rozwojowych pracowników. Chcemy doceniać firmy, które potrafią osiągać zysk, dynamicznie się rozwijają, ale nie zapominają o etyce i odpowiedzialności społecznej, szczególnie w stosunku do swoich pracowników”.

Czym jest odpowiedzialność biznesu, do której nawiązał Prezes Canowiecki? To bardzo szerokie, definiowane w różny sposób, zagadnienie. Według przykładowej definicji: „Odpowiedzialność biznesu (ang. corporate responsibility – CR) oznacza przyjęcie przez organizację odpowiedzialności za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez transparentne i etyczne zachowanie.”1

Terminem zamiennym do odpowiedzialności biznesu, z którym można się zdecydowanie częściej spotkać, jest społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR).

W ramach zespołu Insoft Consulting określiliśmy odpowiedzialność biznesu jako jedną z metod prowadzenia przedsiębiorstwa. To od nas zależy dobór odpowiedniej metody realizacji zadań firmy. Dlatego pracujemy aktualnie nad budową spójnej, opartej o wartości Insoft Consulting strategii CR na najbliższe kilka lat. Jednak chcielibyśmy podkreślić, że odpowiedzialność biznesu stanowi fundament działalności od samego początku istnienia naszej firmy. Nasze wartości i kultura organizacji wypływają właśnie z takiego sposobu postrzegania działalności biznesowej. Teraz chcemy jej nadać konkretny kierunek oraz określić i zintensyfikować działania w zakresie CR.

Wizja odpowiedzialności biznesu w Insoft Consulting

Od samego początku naszej działalności kładliśmy bardzo duży nacisk na zbudowanie i utrzymanie dobrych relacji z Pracownikami, Partnerami i Klientami. Cel ten uwidoczniliśmy w nowoopracowanej identyfikacji Insoft Consulting. Wyrazem tego jest nasza misja: Utrwalamy sukces Klientów i Partnerów poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz hasło: Efektywność relacji.

Dlatego też, postanowiliśmy oprzeć naszą strategię odpowiedzialnego biznesu właśnie na:

efektywności relacji

w stosunku do następujących grup interesariuszy:

Klientów, Partnerów (biznesowych i społecznych) oraz Pracowników.

Ponadto mamy zamiar wywierać pozytywny, lub przynajmniej neutralny, wpływ na środowisko naturalne.

Wypracowanie założeń do strategii CR (interesariuszy oraz idei przewodniej) stanowi podstawę dla kolejnego procesu – typowania konkretnych działań CR. Kluczowy wpływ w tym etapie będą mieć opinie Pracowników naszej firmy oraz Klientów. O efektach naszych prac będziemy informować na bieżąco.

1. Na podstawie: „Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik jego wdrażania”. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Koalicja CR Pracodawcy RP na rzecz odpowiedzialnego biznesu, Warszawa 2012