Koniec stycznia przynosi dobre informacje dla firm z województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Pojawiły się bowiem nowe możliwości uzyskania dotacji unijnych na inwestycje zwiększające konkurencyjność, w tym na rozwiązania IT.

Warmińsko-mazurskie

29 stycznia b.r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach działania “1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii“. Budżet działania to przeszło 11 mld zł.

O dotację mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które planują nowe inwestycje mające zwiększyć konkurencyjność firmy poprzez budowę lub rozbudowę jej infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie (w tym IT) oraz:

  • zmiany organizacyjne i procesowe;
  • zmiany organizacyjne i produktowe;
  • zmiany procesowe;
  • zmiany produktowe.

Minimalna kwota wsparcia – 50 000 PLN
Maksymalna kwota wsparcia – 2 000 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania to 50% wydatków kwalifikowanych.

Wnioski będą przyjmowane przez 30 dni roboczych – od 30.01.2014 do 12.03.2014 (do godz. 15.00).

Kujawsko-pomorskie

Pomimo pesymistycznych prognoz, okazuje się że również firmy z kujawsko -pomorskiego będą miały w 2014 roku możliwość pozyskania dotacji unijnych na inwestycje (m.in. w IT) w celu zwiększenia konkurencyjności.

W najbliższych dniach Urząd Marszałkowski planuje ogłosić konkurs “5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw“, który będzie finansowany jeszcze z poprzedniego budżetu.

Konkurs przeznaczony będzie dla firm mikro, małych, średnich i dużych, działających na rynku województwa kujawsko-pomorskiego (decyduje lokalizacja siedziby, oddziału oraz samej inwestycji). Poziom dofinansowania będzie zależeć od wielkości przedsiębiorstwa – od 50 do 70%.

Ponieważ ogłoszenie o konkursie jeszcze nie zostało opublikowane, nie można się jednoznacznie odnieść do szczegółowych regulacji konkursowych, w tym do kosztów kwalifikowanych. W dotychczasowych edycjach tego konkursu firmy dofinansowywały projekty polegające na zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, budowie całych zakładów produkcyjnych itp. Ważne jest, aby inwestycja prowadziła do tzw. wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, rozumianego jako wdrożenie do firmy nowych technologii, wytworzenie nowych produktów i/lub usług, zwiększenie zatrudnienia i przychodów ze sprzedaży.


Aktualizacja!

Konkurs zgodnie z zapowiedzią został ogłoszony. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony od 17.03.2014 roku do 28.03.2014 roku.

Niestety pula firm, które będą mogły startować w tym konkursie będzie dość ograniczona, ze względu na bardzo specyficzne kryteria dotyczące potencjalnych beneficjentów.

O wsparcie mogą się bowiem ubiegać wnioskodawcy spełniający łącznie następujące kryteria:

  1. Ich projekty dotyczą działalności produkcyjnej (obejmuje przedsiębiorstwa: wydobywcze, przetwórcze, obróbkowe, montażowe);
  2. Należą do kategorii małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a do tego działają przynajmniej od 12 miesięcy;
  3. W dniu ogłoszenia konkursu zatrudniają co najmniej 30 pracowników;
  4. Współpracują ze szkołą zawodową co najmniej w zakresie organizacji praktyk zawodowych lub staży dla uczniów szkół zawodowych.

Dużym czynnikiem zmniejszającym zapał firm produkcyjnych może być również minimalna wartość projektu, która ma wynosić 2 mln zł (maksymalna wartość nie większa niż 8 mln zł).

Zobacz treść ogłoszenia


Jeśli rozważają Państwo jakiekolwiek inwestycje w swoje rozwiązania IT, takie jak np. system ERP, Workflow (obieg pracy i dokumentów), WMS lub MRP, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy dokonać wyboru i wspólnie z naszymi Partnerami przygotujemy atrakcyjną ofertę. Współpracujemy też ze sprawdzonymi firmami przygotowującymi wnioski o dotacje, dzięki czemu możemy Państwa wesprzeć kompleksowo – od koncepcji po wdrożenie.