Już niebawem przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli walczyć o kolejną pulę środków unijnych.

Na wrzesień zapowiedziano start kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw. W zależności od wielkości firmy uzyskać można aż do 70% dofinansowania. Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy w najbliższym czasie zdecydują się np. na wdrożenie badań przemysłowych, zainwestowanie w infrastrukturę B+R, przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych czy studium wykonalności. Jest to dobra szansa dla firm regionu na budowanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej.
Wsparcie skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw, MŚP, grup przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) oraz konsorcjów: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu uzyskać można dofinansowanie na:

  • Inwestycje wspierające infrastrukturę badawczo-rozwojową – tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
  • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).) Przy podejmowaniu rozwiązań tego typu, możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw.

Wspierane w ramach programu 1.2.1 działania mogą pomóc beneficjentom rozszerzyć asortyment wytwarzanych produktów oraz usług, a tym samym otworzyć działalność na nowych odbiorców i nowe rynki. Wśród kosztów, jakie kwalifikują się do finansowania, znajdują się przede wszystkim środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

W tej ostatniej kategorii zawarte są m.in. rozwiązania informatyczne, które są istotnym uzupełnieniem, a w niektórych przypadkach podstawą wytworzenia lub wdrożenia innowacji. Dobrym przykładem są tu systemy przeznaczone do zarządzania projektami, usprawniające obieg pracy i dokumentów (Workflow) oraz wspierające zarządzanie procesami (BPM).

Jeśli planują Państwo ubiegać się o środki unijne w ramach zbliżającego się konkursu, zapraszamy do kontaktu. Chętnie podzielimy się doświadczeniami w zakresie rozwiązań wykorzystywanych w laboratoriach (prace badawcze i kontrola jakości), czy przy zarządzaniu projektami.

Już od kilku lat bacznie obserwujemy temat dotacji unijnych w kontekście rozwiązań IT. Posiadamy też wsparcie ekspertów z Centrum Finansowania Comarch oraz niezależnych firm doradczych, oferujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Nasza wiedza, zaplecze technologiczne i doświadczenie w różnych branżach może ułatwić Państwu zdobycie unijnego dofinansowania, ale przede wszystkim może pomóc osiągnąć konkretne efekty biznesowe.

Photo designed by Freepik