Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży chemicznej oraz metalowo-maszynowej, z województwa zachodniopomorskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym na zakup oprogramowania i sprzętu IT.

W styczniu b.r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu / usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Termin naboru wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

Dofinansowanie z Działania 1.5 mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych (marketingowych i organizacyjnych). Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie firmy. Natomiast wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.

Poziom dofinansowania:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych firm,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich firm.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 400 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 4 000 000,00 PLN.

Wydatki kwalifikowalne w Działaniu 1.5:

 • nabycie środków trwałych (w tym serwery, komputery itp.),
 • nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nieruchomości zabudowanej,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji),
 • dzierżawa / najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,
 • zakup środków transportu (tylko rodzaj 743, grupa 76).

Konkurs dedykowany jest następującym obszarom tematycznym:

 • chemia,
 • przemysł metalowo-maszynowy.

Oznacza to, że w tym naborze wniosków o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa z w/w branż. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogach podklas PKD, wymienionych w dokumentacji konkursowej, dostępnej na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl

Zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ od 1,5 roku dokładnie analizujemy temat dotacji na projekty IT w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Mamy wsparcie ekspertów z Centrum Finansowania Comarch oraz niezależnych firm doradczych, oferujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Umiemy powiązać innowacyjność z wdrożeniem systemów wspomagających zarządzanie (np. ERP, MRP, WMS, czy Workflow). Chętnie podzielimy się naszym know-how z przedsiębiorstwami zainteresowanymi  wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych.