Przedsiębiorcy z województwa kujawsko-pomorskiego – ta wiadomość jest specjalnie dla Was!

Niedługo zostanie ogłoszony konkurs w ramach Działania 1.6, którego celem jest pobudzenie przedsiębiorstw z ww. regionu do wdrażania innowacyjnych rozwiązań produktowych, marketingowych, procesowych lub organizacyjnych.

Już teraz warto przygotować się do konkursu w ramach Poddziałania „1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, wspierającego następujące typy projektów:

  1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
  2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
  3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Typ beneficjenta: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko – pomorskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania: uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa – wynosi od 35% do 55%, a w niektórych przypadkach nawet do 85%!

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: II kwartał 2016 r.

Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa / projekty które:

  • wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,
  • zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców,
  • zakładają wdrożenie wyników prac B+R, sfinansowanych w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest wykazanie innowacyjności, potwierdzonej opinią o innowacyjności. Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące „innowacyjności projektów” znajduje się w artykule opublikowanym na naszym blogu.

Instytucja odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków: Departament Wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działanie 1.6.2 wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez bezzwrotne dofinansowanie działań związanych z zakupem zarówno maszyn, czy linii produkcyjnych, jak również licencji systemów informatycznych oraz usług.

Jeśli mają Państwo plany inwestycyjne w zakresie IT, zachęcamy do kontaktu z nami. W Insoft Consulting od przeszło 2 lat dokładnie analizujemy temat dotacji na projekty informatyczne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Mamy wsparcie ekspertów z Centrum Finansowania Comarch oraz niezależnych firm doradczych, oferujących kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Chętnie podzielimy się naszym know-how z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług. Dodatkowo zapewniamy wsparcie z zakresu udokumentowania innowacyjności oferowanych przez nas rozwiązań IT.